"Alltså, det är ju en samvetsfråga…" : en studie om arbetsgivares syn på anställdas privata internetsurfande

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Författare: Louise Teimar; Kristine Aronsson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med vår uppsats har varit att få en inblick över vilka skilda synsätt olika arbetsgivare har på att anställda privatsurfar på internet under arbetstid. Meningen med den här uppsatsen har alltså varit att försöka få en uppfattning om hur olika arbetsgivare kan ställa sig till detta fenomen, således har vi inte haft någon avsikt att jämföra de olika synsätten mot varandra.

I den teoretiska referensramen har vi bland annat tagit upp fyra olika förhållningssätt som Ivarsson och Larsson (2010) menar att arbetsgivare kan ha gentemot privat internetsurfande. De är: officiellt förbjudet, till synes förbjudet, tillåtet samt uppmuntrat. Dessa förhållningssätt har vi haft med oss genom hela arbetsprocessen och de har därför präglat hela vår uppsats. Bland annat har vi också tagit upp teorier kring livspusslet och dess inverkan på detta beteende. Även olika fördelar med den nya tekniken som exempelvis smartphones samt internetpolicys och elektronisk övervakning från arbetsgivarens sida.

Fem stycken kvalitativa intervjuer har utförts med personalansvariga, informationsansvariga samt en verksamhetschef, dessa respondenter är verksamma inom både privat och offentlig sektor. De enda kriterierna som vi hade innan vi valde ut dessa respondenter var att de skulle ha en tjänst som gjorde att de hade en bra insyn över hur de anställda arbetar i de företagen och organisationerna som de verkar.

Resultatet som vi kom fram till är att samtliga förhållningssätt finns representerade hos våra respondenter. Dock kunde vi se att vissa arbetsgivare och företag har olika förhållningssätt beroende på vilka anställda det gäller. Det är också svårt att helt se på förhållningssätten svart eller vitt, gränserna är diffusa och vi kunde se att många förhållningssätt går in i varandra utifrån vad våra respondenter har uttryckt under intervjuerna.

I den avslutande diskussionen redogör vi för de slutsatser vi anser oss ha kommit fram till under arbetet med den här uppsatsen. Här diskuterar vi också vilka saker vi anser oss ha kunnat göra bättre, samt varför vi gjort som vi gjort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)