Vem tar ansvar för jämställdheten? En studie av attityder till jämställdhetsarbete inom polis och skola

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Vår utgångspunkt är att de attityder som finns gentemot jämställdhetsarbete på en arbetsplats i hög grad bestämmer hur väl arbetet fungerar. Syftet med uppsatsen är således att undersöka attityderna i offentliga organisationer för att se möjligheter och svårigheter i arbetet med att nå jämställdhet. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i demokratiteori och alla människors lika värde, vilket motiverar det feministiska projektet genom att se jämställdhet som en demokratisk rättighet. Feministisk organisationsteori lägger grunden för studiens analys. För att ta reda på attityderna har vi genomfört en enkätundersökning inom skola och polis då vi menar att dessa institutioner har ett viktigt demokratiskt ansvar. Valet av dessa två vilar även på att polisen är en mansdominerad arbetsplats och skolan en kvinnodominerad, vilket gör dem intressanta att jämföra. Resultatet är att attityderna är mer positiva i skolan och att även medvetenheten är större där. Trots detta ser vi potential för ett jämställt polisväsende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)