Förbättrat lagerutnyttjande för köksluckor i centrallager

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Författare: Arijan Suljov; Fadi Kawmi; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Logistik handlar om att skapa produktiva materialflöden genom att planera, styra och organisera alla aktiviteter i materialflödet, från råvaruköp till produktanvändning. Logistik innefattar många delar av företaget såsom transporter, lager, marknadsföring och ekonomi. Nobia Production Sweden är ett företag baserat i Tidaholm som tillverkar kök. Marknadsläget går mot ett bredare sortiment av köksluckor för att tillfredsställa kundbehovet. Detta har lett till att företaget har identifierat några problem med det nuvarande nyttjandet av lagerytan såsom platsbrist, ökade transporter, förseningar och felplock. Syftet med projektet var att identifiera problem med nuvarande användning av företagets lageryta samt föreslå och evaluera relevanta förbättringsförslag. Projektet är begränsat till företagets centrallager. För att uppnå syftet med projektet skulle ett antal delmål uppnås. Delmålen var detaljerad problemanalys, framställa en nulägesanalys genom intervjuer, observationer och klockstudier, alternativa förbättringsmetoder samt föreslå och evaluera förbättringsförslag. Den teoretiska referensram och litteraturstudien har använts som grund för att fördjupa kunskaper samt identifiera vilka metoder och verktyg som ska nyttjas genom arbetet. En kartläggning genomfördes för att ha en grund till väsentlig datainsamling för att uppnå syftet och delmålen. Med hjälp av datainsamlingsverktyg framtogs en nulägesanalys som gav en helhetsbild av området vilket var intervjuer, klockstudier, observationer enligt Genchi Genbutsu och spaghettidiagram. Resultaten av metoderna hjälpte till att få djupare förståelse kring materialflödet och vad som kan förbättras. Förbättringsförslagen som framtogs är lösningar grundade på projektets metoder och verktyg som är kopplat till den teoretiska referensramen. Förbättringsförslagen innefattar en ABC-klassificering, addition av extra lagervåning samt strukturerade plockrutter i lagret. Resultaten av förbättringsförslagen kommer att medföra en minskning på onödiga transportsträckor samt utnyttjande av befintliga lagerytor på ett effektivare sätt. Spaghettidiagrammen visar att plocktiden minskades med 28-47 % inom lagret. Om ABC-klassificeringen implementeras kommer hanteringskostnaderna minskas med 28 %.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)