Hur har de internationella diversifieringsmöjligheterna förändrats för en investerare på Stockholmsbörsen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Internationell diversifiering har blivit allt viktigare för investerare. För att kunna göra en riskspridning utifrån utländska kapitalmarknaderna bör dessa inte samvariera perfekt med varandra. På senare år har teknisk utveckling och en globalisering inom företagsvärlden bidragit till en förenklad finansiell marknad för större involvering. Det gör det därför intressant att studera om risken och förutsättningarna för internationell diversifiering förändrats, vilket leder till frågeställningen Hur nyttan av internationell diversifiering påverkats för en investerare på Stockholmsbörsen?  Har det blivit svårare att finna marknader med låg korrelation för risk reducering?

Uppsatsen syftar till att undersöka hur korrelationen mellan ett antal index i världen har förändrats mellan två tidsperioder, och om detta medfört högre risker för investeringar. Därmed studera en investerares möjlighet till riskspridning. Detta är en kvantitativ studie som utifrån historiska månadsavslut för 10 index använder en teknisk analys för att skapa prognoser. Undersökningen utgår ifrån portföljteorin och använder mått som korrelation, standardavvikelse och sharpekvot för att beräkna historisk data. Det har även konstruerats likaviktade portföljer för att kunna få en inblick i eventuella utvecklingar.

Tidsperioderna som undersöks är mars 1994 till mars 2002 och mars 2002 till mars 2010, för index i Europa, USA, Asien och Latinamerika. Resultaten visar att korrelationen ökat för samtliga index gentemot Stockholmsbörsen mellan de två tidsperioderna. Risk för de enskilda indexen har däremot inte haft en större ökning eller minskning som medföljd till korrelationen. För de likaviktade portföljerna har man kunnat se en riskreducering för de båda perioderna, och utifrån sharpekvot en ökad riskjusterad avkastning för 2010, som inneburit större positiva effekter för internationell diversifiering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)