Pyometra hos tikar : hundägares kunskap om symptom och predisponerande faktorer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Uppskattningsvis en fjärdedel av tikarna i Sverige drabbas av pyometra innan tio års ålder. Pyometra innebär att livmodern fylls med var och kan drabba alla intakta tikar. Sjukdomen kan utvecklas till ett livshotande tillstånd om det lämnas obehandlat. I Sverige är det ovanligt att tikar kastreras i förebyggande syfte vilket innebär att majoriteten av tikarna i landet riskerar att utveckla pyometra. Då pyometra är en vanligt förekommande sjukdom, som dessutom kan vara livshotande, är det viktigt att de tikar som misstänks lida av pyometra undersöks av djurhälsopersonal så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt. Ju mer kunskap hundägare har om symptom och predisponerande faktorer desto lättare blir det att som hundägare veta man bör vara uppmärksam på. Arbetet syftade till att undersöka vad pyometra är, vilka som drabbas samt undersöka hundägares kunskap om symptom och predisponerande faktorer på pyometra. Dessutom undersöktes vilka omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella för tikar med pyometra eftersom kunskap härom är avgörande för att djursjukskötare ska kunna ta hand om dessa tikar på bästa sätt. De symptom som kan uppvisas av tiken varierar i både uttryck och allvarlighetsgrad-i vissa fall har tiken kraftigt nedsatt allmäntillstånd och är i chock och i andra fall syns betydligt mildare och diffusa symptom. Exempel på symptom är variga eller blodiga flytningar, letargi, polyuri, polydipsi och kräkningar. Vanligen är en stängd pyometra där livmoderhalsen inte är öppen mer farlig då det är svårare att upptäcka flytningar som är ett viktigt tecken på pyometra. Stigande ålder tillsammans med raspredisposition är de två predisponerande faktorer som har mest stöd i litteraturen. Andra predisponerande faktorer som har undersökts är hormonbehandlingar samt dräktighet och de har båda förknippats med en viss ökad risk för pyometra. Arbetet inleddes med en litteraturstudie som undersökte vilka symptom på pyometra som är kliniskt accepterade, om och i så fall vilka predisponerande faktorer som finns och avslutningsvis vilka omvårdnadsåtgärder som kan aktualiseras. En enkät skickades sedan ut till hundägare i Sverige för att undersöka vilken kunskap som finns om symptom och predisponerande faktorer för pyometra. De symptom som angavs av hundägare i enkäten är samma symptom som är kliniskt accepterade i litteraturen. Kunskapen om predisponerande faktorer var inte lika omfattande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)