Bryta mot reglerna för att göra sitt jobb? : En kvalitativ vinjettstudie i socialsekreterarens moraliska resonemang och handlande

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Socialt arbete

Sammanfattning: I denna studie undersöks socialsekreterarens moraliska värderingar och resonemang i en situation där polis kräver henne på sekretessbelagd information om en klient med utvisningsbeslut. Studien är genomförd med en kvalitativ vinjettmetod där 10 respondenter, samtliga yrkesverksamma socialsekreterare, tagit del av ett fiktivt fall och utifrån detta besvarat ett tiotal frågor kring värderingar, dilemman och beslutsfattande. Data har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Analysen har genomförts genom Zygmunt Bauman och Tim May ́s  teori om ansvar och moraliskt handlande samt Simone de Beauvoirs teori om människans utövande av frihet. Resultatet visar att samtliga respondenter ställer sig kritiska till polisens order samt upplever en konflikt mellan personliga värderingar och arbetsplikt. Majoriteten uppger att de skulle sätta sina personliga värderingar åt sidan och i första hand agera utifrån vad de anser vara arbetsplikten. Flertalet beskriver samtidigt kompromissande strategier, där deras personliga värderingar får ta plats genom tysta och individuella motståndsstrategier, för att på så vis kringgå det upplevda moraliska dilemmat. Resultatet visar sammanfattningsvis på en stor variation i socialsekreterarens handlande och uppfattning av personligt och yrkesmässigt ansvar, samt upplevelse av frihet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)