Brottsförebyggande stadsplanering : Känslan av trygghet i Uppsala

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Niklas Hansen; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med den här C-uppsatsen är att studera olika syn på känslan av trygghet, och sedan undersöka om olika teorier inom brottsförebyggande stadsplanering(CPTED) tar hänsyn till den känslan. Teorierna som används är Eyes on the street, The broken window theory och defensible space. Det finns även 6st olika begrepp inom CPTED som förklaras utförligt I teoridelen. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer och en kvalitativ enkätundersökning. En intervju gjordes med en representant från Uppsala kommun och fem ytterligare intervjuer med folk i Uppsala. Enkätundersökningen gjordes på studenter i Uppsala där 32 personer svarade på öppna frågor om trygghet. Det resultat som denna studie kommit fram till är det är ofta är dålig belysning och och skadegörelse är ett hot mot tryggheten. Enligt denna studie tar inte CPTED i sig själv hänsyn till känslan av trygghet. Den fokuserar mer mot en sänkning av brottsstatistiken och tänker inte på om folk känner sig trygga eller inte. Därför har slutsatsen dragits att CPTED behöver kompletteras med teorier om trygghet om den ska kunna ge folk trygghet och inte bara säkerhet när den appliceras i verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)