En arbeidsplass, to arbeidsgivere : Opplevelser av trygghet, ansettelsesbarhet, engasjement og solidaritet på en arbeidsplass som bruker innleid arbeidskraft

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Formålet med studiet er med et brett perspektiv studere hvordan arbeidslivsituasjon og interaksjon oppleves av ulike typer av ansatte som arbeider på en arbeidsplass som bruker innleid arbeidskraft. Det ville også skapes en forståelse om hvordan ordinære og innleid personal i en bedrift opplever sin arbeidslivssituasjon gjennom fire perspektiver: trygghet, ansettelsesbarhet, engasjement og solidaritet. Det ble gjennomført ti kvalitative intervjuer. 

 

Med hjelp av den innsamlede empirien, tidligere forskning samt teoretiske utgangspunkter gjøres det en analyse som beskriver og forklarer grunnen til likheter og ulikheter i opplevelsene av de fire perspektivene til de to gruppene av personal.  Hvordan de fire perspektivene påvirker hverandre analyseres med hjelp av en matrise. Det brede perspektivet var interessant for å få en forståelse av opplevelsene til personal som berøres av innleid arbeidskraft. Det viktigste bidraget til forskningen er at studiet bidrar til en dypere forståelse av ordinære og innleides opplevelser av arbeidslivssituasjon og interaksjon på en arbeidsplass.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)