Ett förnamn är aldrig betydelselöst - Icke svenskklingande förnamns betydelse för individers upplevelser av personlig identitet och grupptillhörighet

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Ett förnamn är ett attribut som har betydelse för individers identiteter och upplevelser av stigma. Att ha ett icke svenskklingande förnamn kan både vara positivt och negativt men på senare tid har icke svenskklingande förnamn alltmer kommit att betraktas negativt. I dagens samhälle talas det mycket både i forskning och i massmedia om namnbyte, oftast namnbyte av icke svenskklingande till svenskklingande efternamn för att individer ska kunna smälta in i samhället, få jobb och inte utsättas för diskriminering. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur personer med utländsk bakgrund i Sverige och med icke svenskklingande förnamn, ser på sina förnamn ur ett identitetsperspektiv och utifrån grupptillhörighet. Uppsatsen bygger på nio djupintervjuer och fem nedskrivna berättelser från personer med utländsk bakgrund. Informanternas svar analyseras utifrån vad tidigare forskning (nationell som internationell) redogjort för samt utifrån olika sociologiska och socialpsykologiska teorier om identitet och om det postmoderna samhället. Det är tydligt i intervjuerna och i de nedskrivna berättelserna att förnamnet är betydelsefullt för informanternas personliga identitet, dvs. att det är förknippat med deras livshistorier, personliga kvaliteter och karaktärer. Informanterna är stolta över sina förnamn och nästan samtliga vet hur de fick sina namn samt vad namnen har för betydelse. De icke svenskklingande förnamnen ses också av informanterna som viktiga för bevarandet av kulturell etnisk grupptillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)