Hur har Covid-19 påverkat konkursrisken inom hotell- och nöjesparksbranschen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Ett företag sätts i konkurs när de är oförmögna att betala sina skulder och föratt förhindra det bör företag arbeta för att skapa en hanterbar risk i sinkapitalstruktur. I samband med pandemin covid-19 med start våren 2020 infördeSveriges regering restriktioner med syfte att begränsa allmännasammankomster. Detta fick negativa konsekvenser för hotell- ochnöjesparksbranschen som är de två branscher som uppsatsen ämnar attundersöka.Syfte: Syftet med rapporten är att undersöka hur konkursrisken har förändrats inomhotell- och nöjesparksbranschen som en konsekvens av covid-19. Detta genomen undersökning av konkursrisken före covid-19 i kombination med enredogörelse från personer med ledande positioner inom branscherna om hurkonkursrisken har påverkats av covid-19.Metod: Uppsatsen utgör en kombination av en kvalitativ och kvantitativ studie.Studiens datainsamling består av primärdata från semistrukturerade intervjueroch sekundärdata från finansiella rapporter. Uppsatsens respondenter ärpersoner med ledande positioner inom hotell-och nöjesparksbranschen.Slutsats: Enligt personer med ledande positioner inom hotell- och nöjesparksbranschenhar konkursrisken ökat som en konsekvens av covid-19 genom en minskadlönsamhet, högre skuldsättning samt ett större kapitalbehov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)