Nyckeltal - nyckeln till strategin?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte: Vårt syfte med föreliggande uppsats är att beskriva och analysera bemanningsföretagens användning av nyckeltal samt hur dessa är kopplade till företagens strategi. Metod: I vår fallstudie av bemanningsbranschen har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer för att inhämta kunskap som vi sedan med hjälp av sekundärdata i form av böcker och vetenskaplig litteratur har analyserat för att komma fram till ett resultat. Teoretiska perspektiv: Referensramen bygger på teorier och modeller om nyckeltal, strategi, styrning och närliggande områden. Slutsatsen av referensramen mynnar ut i en egen modell om de olika faktorernas samspel. Empiri: Empirin består av en kort genomgång av bemanningsbranschen varefter vi sedan beskriver de tre fallföretagen Randstad, Poolia och Manpower med inriktning mot de områden som vi studerar. Resultat: Studien visar att bemanningsföretagen delvis har en bristande koppling mellan användningen av nyckeltal och deras strategi. Företagen tenderar huvudsakligen att mäta finansiella - och processuella nyckeltal inom försäljning. Summary Purpose: Our purpose with this study is to describe and analyse the way that staffing agencies are using performance measures and how these are connected to their strategies. Methodology: During the case study we used semi structured interviews to gather information. Then we used secondary data as books and scientific literature to analyse the information we got. Theoretical perspectives: The theoretical framework is built around theories and models relating to performance measures, strategy and management control. This theory is summarized in our own model that is showing the connection between these different areas. Empirical foundation: The empirical foundation starts with a short summary over the staffing industry. After that we describe the companies Randstad, Poolia and Manpower with an emphasis on the areas that we study. Conclusions: The study shows that staffing agencies have a lack of connection between their performance measures and their strategy. The companies mainly used financial measures and performance measures relating to sales.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)