Koncernstyrning - Rättsliga möjligheter till ansvarsutkrävande för skador utan givet ansvarssubjekt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Beatrice Nyqvist; [2019-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inom svensk rätt behandlas moderbolag och dotterbolag som separata juridiska objekt, det saknas således reglering avseende koncerners styrning och ledning för bolag inom koncernen. Trots att moder- och dotterbolag rättsligt behandlas som separata juridiska objekt är den faktiska styrningen av bolagen vanligtvis inte uppdelad på detta vis. Det finns således en diskrepans mellan koncerners faktiska respektive rättsliga styrning. Denna diskrepans manifesteras till exempel genom att moderbolaget utövar inflytande över dotterbolagets verksamhet. I vissa fall kan inflytandet som moderbolaget utövar vara skadligt i ekonomiskt hänseende vilket väcker frågor om ansvarsfördelning. En grundbult i svensk aktiebolagsrätt är att aktieägare och styrelseledamöter inte ska ansvara för bolagets förpliktelser. Situationen kan dock te sig annorlunda när det varit fråga om ett uppsåtligt eller vårdslöst handlande och kan således föranleda att ansvar ändå utkrävs. I uppsatsen behandlas huruvida detta ansvar kan utsträckas till att gälla även personer som formellt inte är utsedda till styrelseledamöter, främst i en koncernrättslig kontext. Utredningen tar avstamp i skadeståndsrättslig reglering, principen om ansvarsgenombrott samt lojalitetsplikten och visar att det kan vara möjligt att utsträcka ansvarskretsen till att omfatta andra än utsedda styrelseledamöter. Grunden för denna uppsats är nationell lagstiftning men för att hämta inspiration till en eventuellt förändrad lagstiftning har även engelsk bolagsrätt granskats. Praxisen på området är dock inte entydig, jag kommer således fram till att ytterligare reglering på området vore önskvärt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)