SJUKSKÖTERSKANS ARBETE FÖR ATT FRÄMJA HÄLSAN HOS UNGDOMAR MED ÖVERVIKT OCH FETMA En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma är ett stigande världsfenomen som medför allvarliga sjukdomar och ohälsa för den friska individen. Den kraftigt ökande förekomsten av övervikt och fetma bland ungdomar är ett problem i Sverige såväl som i resterande delar av världen. Sjuksköterskan har som plikt att främja hälsan i befolkningen. Genom att veta hur sjuksköterskan ska arbeta med ungdomarna för att främja deras hälsa kan sjuksköterskans arbete bidra till en mer hälsosam framtid och minska påfrestningarna på samhället. Syfte: Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan arbetar för att främja hälsan hos ungdomar med övervikt och fetma i skolmiljö. Metod: En strukturerad litteraturöversikt med kvantitativa och kvalitativa artiklar som grund, som analyseras med hjälp av en konventionell innehållsanalys. Resultat: Två huvudteman identifierades: samtalsteknik och undervisning i kombination med fysisk aktivitet. En personcentrerad vård med fokus på ungdomen och familjen ger sjuksköterskan möjligheten att arbeta hälsofrämjande med ungdomen. Undervisning av kost, nutrition, fysiska aktiviteter och beteende, samt utförande av olika aktiviteter ger ungdomen resurserna att arbeta med sin hälsa själv med stöttning av sjuksköterskan. Slutsatser: Ungdomarna kan inte ta allt ansvar för sin egen hälsa. Sjuksköterskan måste genom ett personcentrerat förhållningssätt lyfta fram ungdomens resurser, förmågor och åtgärder för att hjälpa ungdomen att uppnå en hälsosam livsstilsförändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)