ARBETSTERAPEUTENS ROLL VID SUICIDPREVENTION FÖR ÄLDRE

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Anna Axenhag; Bente Elenius; [2021-05-06]

Nyckelord: Suicide; Eldery; Occupational therapy;

Sammanfattning: Bakgrund År 2018 avled 321 personer över 64 år genom att ta sitt eget liv. Äldre är en riskgrupp för suicid, vilket kan kopplas till ålderdomens fysiska såväl som psykiska förändringar. Det är inte ovanligt med ensamhet och passivitet för den äldre, vilket ytterligare försätter denna målgrupp i risk för suicid. Syfte Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuters upplevelser av arbete med suicidprevention inom äldreomsorgen samt vilka faktorer de upplever påverkar deras arbete.Metod Studien har en kvalitativ design och grundas på semistrukturerade intervjuer med kliniskt verksamma arbetsterapeuter inom äldreomsorgen. Den insamlade datan analyserades enligt Malteruds systematiska textkondensering.Resultat Resultatet visade att deltagarna upplevde en begränsad delaktighet i det suicidpreventiva arbetet samtidigt som de uttrycker att arbetsterapeuter besitter kunskap kring hur arbetsterapi kan användas i suicidpreventivt syfte. Faktorer som deltagarna upplevde som begränsande var huvudsakligen verksamhetens rutiner samt de uttalade och outtalade förväntningar som omgivningen har på arbetsterapeutiska insatser. Slutsats Arbetsterapeutens kunskapsområde är många gånger otydligt, vilket begränsar nyttjandet av den arbetsterapeutiska kompetensen i det suicidpreventiva arbetet inom äldreomsorgen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)