Kan naturen älskas ihjäl? : Om vikten av kommunikation för att naturen ska kunna nyttjas hållbart. En fallstudie av Vålådalens Naturreservat.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Sammanfattning: Intresset för naturturism ökar världen över och resulterar ofta i negativ påverkan på naturen. I Sverige är naturen avgörande för landets möjligheter att vara ett välbesökt resmål. Denna uppsats är utformad som en fallstudie av Vålådalens naturreservat, ett område som varit populärt länge men som de senaste åren har haft en ökning av antalet besökare vilket har påverkat naturen negativt. Denna uppsats syftar till att undersöka vilken information som är viktig att kommunicera till besökarna i Vålådalens naturreservat för att minska negativ påverkan på naturen, samt hur förvaltare och turismaktörer i området kommunicerar denna information. Frågeställningarna har undersökts genom semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar med naturförvaltning samt genom att granska skyltar och broschyrer i Vålådalen och analysera den information som finns tillgänglig på två hemsidor. Undersökningen visar att det är viktigt att informera besökaren om att ta ansvar och visa hänsyn, samt varför naturen är skyddad. Detta görs framförallt genom skyltar, broschyrer, kontakt med Länsstyrelsens personal och genom besöksnäringens hemsidor. Undersökningen visar också att kommunikation är ett komplext ämne som påverkas av många olika faktorer, men är också avgörande för ett hållbart nyttjande av naturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)