Genus i fackpressen : en kvalitativ innehållsanalys av Kommunalarbetaren och Kollega

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om samma genusmärkning som återfinns i bland annat Veckorevyn också återfinns i den svenska fackpressen. De tidningar analysen baseras på är Unionens medlemstidning Kollega och Kommunals medlemstidning Kommunalarbetaren. Frågeställningen är följande: Hur representeras kvinnor respektive män i sina olika yrkesgrupper i tidningarna Kommunalarbetaren och Kollega? Hur beskrivs klass i texterna?

För att besvara frågeställningen genomfördes text- och bildanalyser på 19 artiklar och 19 bilder från Kollega och Kommunalarbetaren. För att göra en korrekt analys har analysarbetet utgått från förberedda frågeformulär till både bild-och textanalysen som konstruerats utifrån Britt Hulténs metod för textanalys samt Fogdes metod för bildanalys. Stuart Hall och hans teori kring språket samt olika forskares definitioner kring begreppen klass, genus, jämställdhet, makt och stereotyper har varit grundstenar i analysen.

Resultatet av de 19 textanalyserna och 19 bildanalyserna visade vissa mönster. Samma genusmärkning som återfinns i exempelvis Veckorevyn existerar även i fackpressen. Det finns vissa markanta skillnader mellan Kollega och Kommunalarbetaren. Fler artiklar i Kollega porträtterar den intervjuade på ett stereotypt sätt än i Kommunalarbetaren. Kvinnorna i båda tidningarna framställs dock oftare på ett typiskt kvinnligt sätt. De pratar oftare känslor, är ödmjuka och undviker att prata om pengar. Männen i båda tidningarna framställs oftare på ett typiskt manligt sätt. Självförtroendet verkar större, de har inga problem med att visa att de har makt samt att de i större utsträckning är öppnare med sin ekonomiska situation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)