DELAKTIGHET – en begreppsanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Bakgrund: Sjuksköterskan har ansvar att tillämpa delaktighet i omvårdnad, både utifrån lagar men även utifrån ett etiskt perspektiv. Sjuksköterskans arbete på somatisk vårdavdelning påverkas av faktorer såsom hög arbetsbelastning och att bli avbruten. Detta påverkar sjuksköterskans tillämpning av delaktighet. Kunskap och förståelse om delaktighet kan underlätta främjandet av delaktighet i sjuksköterskans arbete. Orems omvårdnadsteori, som examensarbetet tagit förankring i, bygger på att sjuksköterskan ska stärka patientens förmåga till egenvård varvid delaktighet är en förutsättning. Syfte: Syftet är att belysa begreppet delaktighet för patienter på somatisk vårdavdelning i relation till sjuksköterskan. Metod: En begreppsanalytisk modell av Walker och Avant. Resultat: Delaktighet utgörs av orden del och akt och har ursprung i latinska pars. Delaktighet finns i olika former och är en aktiv handling där patientens inre resurser beaktas. Delning av information, en etablerad relation och tillit är viktigt vid ansvarsfördelning. Delaktighet som begrepp består av de sex attributen integration, informationsutbyte, partnerskap, interaktion, kapacitet och ansvar. Alla attributen är beroende av varandra för att fånga in begreppet, vilket demonstreras i olika fallbeskrivningar. Slutsats: De sex definierande attributen har tydliggjort hur delaktighet kan användas i praktiken. Med konkretisering av delaktighet finns ökad förståelse för hur sjuksköterskan kan främja patientens förmåga till egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)