Patienters upplevelse av ren intermittent kateterisering : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Ren intermittent katetrisering (RIK) är en åtgärd som utförs dagligen på ett flertal patienter inom sjukvården, där sjukvårdspersonal tränger innanför patientens integritetssfär. Patienter har olika personliga gränser för när den personliga integriteten hotas och deras upplevelse vid RIK postoperativt, är sparsamt belyst i tidigare forskning.  Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av ren intermittent kateterisering postoperativt. Metod: Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer där tretton patienter som kateteriserats postoperativt deltog. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att patienterna upplevde vårdpersonalen som kompetenta och de förlitade sig på att vårdpersonalen visste vad som var bäst för patienterna som också kände sig omhändertagna. Det upplevdes vara viktigt att bevara den personliga integriteten och de påtalade vikten av tillräckligt insynsskydd vid kateteriseringen vilket inte alltid varit tillfyllest. Patienterna uttryckte också rädsla dels för smärta i samband med kateteriseringen och dels för att de trodde att det var något fel eftersom de inte kunde urinera. Några beskrev det som en lättnad att få hjälp att tömma blåsan, medan andra kände sig utlämnade och upplevde det som att de inte hade något val. Majoriteten av patienterna hade inte fått/kom inte ihåg att de fått adekvat information om att kateterisering kunde komma att behövas postoperativt och de påtalade vikten av att detta gavs innan operationen. Slutsats: Vårdpersonalens bemötande av patienter som behöver genomgå RIK är av största vikt för patientens upplevelse av vårdsituationen. Vikten av att information ges, som är adekvat och lättförståelig, poängteras. Det är en fördel om patienten görs delaktig i sin vård och att hänsyn även tas till speciella önskemål, som t.ex. kön på den som utför kateteriseringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)