Jämlik representation ibarnlitteratur?- En normkritisk granskning med fokus etnicitet avbilder i förskolans litteraturutbud

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elin Johansson; Hanna Josefsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Utgångspunkt för studien är en normkritisk granskning av visuella representationer med fokus etnicitet i barnlitteraturen. Studien använder sig av kvalitativ metod med kvantitativa inslag. Den teoretiska inramningen för studien är ett normkritiskt perspektiv samt postkolonialism. Undersökningen utfördes på tio förskolor i Göteborgs tio stadsdelsnämnder. Sammanlagt granskades bilderna i 200 barnböcker. Syfte med studien var att undersöka om mångfald skildras i de visuella representationer av människor som finns i barnlitteraturens bilder. Ytterligare ett syfte var att undersöka om personer med västerländskt respektive icke- västerländskt utseende tillskrivs likvärdiga positioner i barnlitteraturens bilder. För att besvara studiens syfte undersöktes hur många personer med västerländskt respektive icke- västerländskt utseende som representerades i förskolans barnlitteratur samt vilka roller personer med västerländskt respektive icke-västerländskt utseende tilldelades i barnlitteraturens bilder. Resultatet visar att majoritet utgörs av personer med västerländskt utseende, då de utgör cirka 75 procent av alla registrerade personer i barnlitteraturen. Personer med icke-västerländskt utseende utgör cirka 25 procent av alla registrerade personer. Ytterligare ett resultat som framkom i studien var att personer med västerländskt utseende i högre grad tillskrivs fler roller och roller med mer framträdande positioner än personer med icke-västerländskt utseende. Studiens främsta slutsats är att mångfald inte skildras på ett jämbördigt sätt i de 200 barnböcker som ingår i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)