Mäns våld mot kvinnor : en kvalitativ innehållsanalys av hur det formella ansvaret definieras i svenska styrdokument

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna studie avser att undersöka hur det formella ansvaret är definierat i olika styrdo-kument från statlignivå ner på kommunalnivå när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor och det sker efter att de blivit utsatta. Studien bygger på en kvalitativ text-analys. Undersökningen undersöker om termen ansvar är definierad i flertalet statliga dokument som handlar om mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer. De do-kument som undersökts är en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Socialtjänstlagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Undersökning utgår ifrån David Millers teori Distributing responsibility. I undersökningen finns även en kort bakgrunds del som informerar om kvinnojourers och kommuners arbete. Anledningen till att det är viktigt att se till var ansvaret ligger samt hur ansvaret utförs är för att mäns våld mot kvinnor anses vara ett folkhälsoproblem och att statistiken visar att det nästan skedde 20 000 anmälningar om misshandel mot kvinnor som är utförda av män under 2016 i Sverige. Därför är det viktigt att analysera hur Sverige jobbar med denna fråga. Undersökningen visar att Sverige har flertalet dokument som belyser problematiken mäns våld mot kvin-nor eller våld i nära relationer. Dock visar undersökningen även att kommunerna har svårigheter med att leva upp till de föreskrifter och lagar som finns. Undersökningen visar också att ett stort inofficiellt ansvar ligger på de ideella kvinnojourerna men att regeringen menar att det yttersta ansvaret ska ligga på kommunerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)