Lärares förebyggande arbete mot mobbning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Uppsatsen handlar om det förebyggande arbetet mot mobbning i skolan. Syftet är därmed att belysa hur några lärare engagerar sig i och förebygger mobbning i skolan. För att nå syftet ställs följande frågor : Vilken syn har lärarna på begreppet mobbning och vad för syn har lärarna om konsekvenserna som mobbning orsaker den utsatta? Vilka metoder använder lärarna för att förebygga mobbning i skolan? Vilka egenskaper anser lärarna kännetecknar en mobbare och den som är utsatta för mobbning? Den metod som används för att besvara frågeställningar i den här uppsatsen är semistrukturerade intervju. Sex lärare intervjuades från två olika grundskolor. En tematisk analys utförts sedan för att analysera den insamlade empirin. Resultatet visar att lärarna är medvetna om vad mobbning innebär och hur man kan förebygga det på olika sätt. Dock skiljer sig deras åsikter från forskarnas åsikter när det gäller de egenskaper som kan känneteckna en person som mobbar och en person som riskerar att bli utsatt för mobbning. Från resultatet framkommer det också att skolpersonalen inte använder de metoder som har presenterats i Skolverkets hemsida. Däremot har skolpersonalen samma mål som Skolverket och forskarna i den valda litteraturen har. Slutligen visar resultaten att det inte finns någon strategi som kan lösa alla skolors konfliktsituationer utan att lärarna och skolan måste välja en förebyggande strategi utifrån skolan och elevernas behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)