Destruktivt ledarskap : En retrospektiv fallstudie om medarbetaresupplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Problemformulering: Hur beskriver medarbetare destruktivt ledarskap? Syfte: Studiens syfte är att beskriva destruktivt ledarskap utifrån ettmedarbetarperspektiv. Metod: Studien följer en deduktiv ansats och bygger på en kvalitativforskningsstrategi, studiens empiriska material har insamlats genomsemistrukturerade intervjuer samt bearbetats och tolkats med utgångspunkt i enkvalitativ innehållsanalys. Slutsats: Medarbetare beskriver destruktivt ledarskap som ett stort problem vilketmedför en rad allvarliga konsekvenser som därmed bör tas på allvar. Det framgårockså tydligt att medarbetares upplevelser och perspektiv är betydande för förståelsenav fenomenet destruktivt ledarskap och därför bör beaktas i större utsträckning ipraktiken. Vi kan även konstatera att organisationers sätt att hantera destruktivtledarskap riskerar att förvärra konsekvenserna för medarbetare och klienter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)