Personalomsättningens betydelse för personalutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats inom pedagogik är en studie om personalutveckling i samband medpersonalomsättning. Personalomsättning är något som är förknippat med arbetsplatser medstress och högt tempo vilket öppnar för frågan hur lärande går till i en sådan miljö. Dåtidigare forskning och litteratur är sparsam kring detta ämne fokuserar studien på att ge enövergripande bild av de villkor och utvecklingsmöjligheter som finns i denna form av miljö. Metoden för denna studie har varit en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer. Depersoner som har blivit intervjuade är en blandning av gruppchefer, HR-personal ochverksamhetschefer som bidrar med en inblick i hur deras organisationer hanterarpersonalutveckling i samband med en högre personalomsättning. Respondenternas svar harsedan studerats utifrån forskning och litteratur om hur vuxna individer lär sig nya kunskaperoch färdigheter. Resultaten av studien visar att dessa organisationer har ett stort fokus på introduktionen ochutvecklingen av nyanställda. Organisationerna förlitar sig också på att medarbetare ska läraav varandra när de ersätter någon som har slutat. Analysen av organisationernasomständigheter visar en möjlighet för lärande organisationer som kan erbjuda denkontinuerliga utveckling som organisationerna behöver för att hantera kunskapsluckorna eftertidigare personal. Slutsatserna i studien är att det fortfarande finns möjligheter till personalutveckling i en miljömed hög personalomsättning men att denna utveckling inte är optimal. Fortsatt forskninginom ämnet skulle dock kunna bidra med metoder och perspektiv som skulle vara till hjälpför att anpassa ett mer effektivt sätt att främja kunskapen hos medarbetare ochorganisationerna själva. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)