Årsredovisningars läsbarhet relaterat till företagens finansiella prestationer samt styrelsesammansättning : en kvantitativ studie av svenska företags årsredovisningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Årsredovisningar är ett av de viktigaste informationsdokumenten som börsnoterade företag ger ut till sina aktieägare, läsbarheten i dessa blir således viktig. Det finns incitament för chefer inom företagen att vilja mörka sämre prestationer för egen vinning. Styrelsesammansättning kan även tänkas påverka ä̈sbarhet i finansiella dokument då kvinnor och män kommunicerar olika och oberoende styrelseledamöter antar en mer objektiv roll. Syftet med detta examensarbete är att utifrån årsredovisningars filstorlek undersöka om det finns ett samband mellan rapporternas läsbarhet och företagens lönsamhet, redovisade resultat samt andel oberoende och kvinnliga styrelseledamöter. Metod: Studien har genomförts med en kvantitativ metod. Data har samlats in genom innehållsanalys av årsredovisningar från företag listade på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap. Analys av data har skett genom att en korrelationsmatris och två regressionsmodeller har skapats. Resultat & slutsats: En lägre andel oberoende styrelseledamöter samt en sämre lönsamhet visar tendenser till att vara förknippat med sämre läsbarhet i årsredovisningar. Redovisat resultat och andel kvinnliga styrelseledamöter visar inget samband med årsredovisningarnas läsbarhet. Studien visar däremot på samband mellan större företag och årsredovisningar med sämre läsbarhet. Förslag till fortsatt forskning: För fortsatta studier föreslås att flera börslistor inkluderas och även fler redovisningsår. Det skulle vara intressant att undersöka om liknande resultat hittas för olika börslistor och då skulle en jämförelse vara möjlig mellan börslistorna och även över tiden. Uppsatsens bidrag: Denna studie undersöker läsbarheten i svenska företags årsredovisningar vilket breddar tidigare studier som främst undersökt amerikanska företag. Examensarbetet bidrar också genom att relationer mellan årsredovisningars läsbarhet och finansiella prestationer samt styrelsesammansättning studeras ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)