Störningar i flerbostadshus : En jämförelse av hyres- och bostadsrätter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att kunna vistats ostört i sin bostad kan anses vara en fundamental rättighet som är väsentlig för människors välmående. Problem vad gäller störningar mellan grannar är en vanligt förekommande företeelse. Störningar mellan grannar uppstår framför allt i hyresrätter, men förekommer även i bostadsrätter. Eftersom hushållen i Sverige ökat inom hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus analyseras störningsreglerna för respektive bostadsform i denna uppsats.  Hyresgäster och bostadsrättshavare får inte förorsaka de som bor i omgivningen störningar vilka är skadliga för hälsan eller försämrar bostadsmiljön enligt 12 kap. 25 § Jordabalken (JB) och 7 kap. 9 § Bostadsrättslagen (1991:614) (BRL). Vidare ska den boende iaktta sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Det finns inte någon närmare precisering av vad en störning kan innefatta, det vill säga, huruvida en störning ska anses uppkommit eller ej grundar sig främst på människors allmänna uppfattning.  Uppsatsen fokuserar på de boendes intresse av att inte bli störda samt vikten för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att få störningarna att upphöra, således konkretiseras vilka åtgärder som grannar, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan eller är skyldiga att vidta för att förhindra samt avbryta störningarna i respektive bostadsform. Vidare jämföras skillnaderna mellan åtgärder mot en störande granne som innehar en hyresrätt respektive bostadsrätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)