Hur lyckas organisationer implementera ISO 9001? : Ett medarbetarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Genom att arbeta med kvalitetsledning kan en organisation ständigt förbättras och bibehålla konkurrenskraft. Ett sätt att arbeta med kvalitetsledning är genom implementering av kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. Standarden nämner sju principer, varav en är medarbetarnas engagemang, vilket är essentiellt för organisationer för att lyckas med implementeringen av ISO 9001. Syftet med studien var att undersöka hur organisationer kan lyckas med att implementera ISO 9001 genom att undersöka vilka faktorer som bidrar till medarbetarnas engagemang och hur medarbetares engagemang kan stärkas. Litteraturstudier indikerar på flera faktorer som kan ha inverkan på medarbetares engagemang, vilka i sin tur beskrevs kunna påverkas med hjälp av förändringsledning. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen analyserades intervjuer, observationer och enkätundersökning med hjälp av tematisk och multivariat analys. På så sätt kartlades nuläget på fallföretaget. Tillsammans med resultatet från litteraturstudien framkom faktorer som kunde avgöra huruvida medarbetare engagerar sig i implementering av ISO 9001 eller inte.   Av identifierade faktorer var det tre som kunde anses vara särskilt viktiga att hantera, då de antingen kan utgöra en barriär eller en framgångsfaktor för lyckad implementering. Faktorerna utgörs av Medvetenhet, Attityd, Användbarhet, Användarvänlighet och Ansvarskänsla, vilka har betydelse för att organisationer ska ta sig från sitt nuläge till sitt börläge. Nuläget utgör utgångspunkten för organisationen, och börläget representeras av en lyckad implementering: faktisk samt långsiktig användning av kvalitetsledningssystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)