En ny roll i varje rum : Biblioteket TioTretton ur ett dramaturgiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv undersöka biblioteket TioTretton som plats för rollgestaltning och ta reda på vilka slags roller som görs tillgängliga för barn som besöker biblioteket. Detta har gjorts genom att intervjua skolärare och bibliotekspersonal och analysera deras tal om barnen och biblioteket. Resultatet visar att TioTretton kan ses som en bakre region i förhållande till det vuxna samhället i stort, men också till de team som utgörs av barnen själva och deras umgängeskretsar. Det har även framkommit att den vuxnes roll i förhållande till barnen varierar. Vikten av någon som leder framträdandet, oavsett utgångspunkt, framhålls dock överlag. Bibliotekspersonalens roller som en annan sorts vuxna och bibliotekets utformning kan göra TioTretton till en god plats för rollgestaltning och då framförallt byten av roller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)