Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer som har hjärntrötthet efter stroke.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

Sammanfattning: I Sverige insjuknar ca 25 000 människor varje år i stroke och en vanlig konsekvens är hjärntrötthet. Det finns forskning kring hjärntrötthet men begränsad forskning om hur arbetsterapeuter arbetar med dessa individer. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer som drabbats av hjärntrötthet efter stroke. Fem arbetsterapeuter intervjuades varefter intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att en central del i arbetet var att informera och stödja de drabbade. En viktig del i arbetet innan implementeringen utav olika strategier, var att låta personen få insikt i den nya rollen. Insikten ansågs avgörande för personens process framåt. De strategier som erbjöds syftade till att individerna skulle kunna hantera sin hjärntrötthet och uppleva en fungerande vardag. En slutsats är att anhörigas förståelse och stöd i rehabiliteringsprocessen är viktig. Arbetsterapeuter beskriver att ett klientcentrerat förhållningssätt är avgörande eftersom hjärntröttheten påverkar varje individ olika. Därför betonades att en noggrann kartläggning är av största vikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)