Utomhusmiljöns betydelse för undervisningen : Diskurser som framträder i förskollärarnas beskrivningar om undervisning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Förskolläraren ska ansvara för att undervisning bedrivs i förskolan, men då begreppet undervisning är relativt nytt i den reviderade läroplanen 2018 ställs det högre krav på förskollärarnas yrkeskompetens. Platsen för undervisningen kan variera i förskolans olika miljöer, samtidigt har barns lek och lärande utomhus under senare tid fått ta mer plats. Därför är syftet med denna studie att identifiera vilka diskurser som framträder i förskollärarnas beskrivningar av undervisning samt miljöns betydelse för lärandet. Studiens frågeställningar är: På vilket sätt beskriver förskollärare undervisning i förskolan? Vad framträder i förskollärarnas beskrivningar om utomhusmiljön? Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är socialkonstruktionism och kommer att analyseras utefter diskursanalys, där förskollärarnas beskrivningar ligger till grund i denna studie. Materialet som samlats in består av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Resultatet visar språkets och platsens betydelse och lyfts som viktiga komponenter för att bedriva undervisning i förskolan. Resultatet visar även att förskollärarna strävar efter att vara en närvarande pedagog som söker kunskap i interaktion med barnen. Undervisningen i utomhusmiljön framstår inte lika given som den undervisning som bedrivs i inomhusmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)