Vårdpersonalens erfarenheter av att vårda personer med suicidalt beteende. : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Suicid är ett globalt folkhälsoproblem hela världen över. Varje år dör 700 000 människor genom fullbordat suicid. I Sverige dör dagligen ca 4 människor genom suicid.   I WHO’s handlingsplan är målet att fram till 2030 att minska suicidantalet med en tredjedel och förebygga psykisk ohälsa. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter med suicidalt beteende. Metod: En litteraturstudie baserad på tio kvalitativa artiklar. Databassökning genomfördes i Cinahl, PubMed, PsykInfo och Scopus. Studier analyserades med hjälp av Fribergs femstegmodell. Resultat: Analysprocessen resulterade i 3 kategorier och 7 underkategorier. De tre kategorier var: Bristande organisation, känslomässiga reaktioner och attityder. Konklusion: Psykisk ohälsa är ett stigmatiserat ämne. Att vårda suicidala patienter kan vara psykiskt påfrestande för vårdpersonalen. Vårdpersonalen behöver mer kunskap inom det här ämnet för att kunna bedriva en säker och gynnsam vård som främjar hälsa för patienterna samt bidrar till att vårdkvalitén höjs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)