Trafficking : Det förebyggande arbetet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Elisabeth Thorstensson; Li-helena Lavikkala; [2003]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

I och med att den nya lagen (Lagen om förbud mot sexuella tjänster 1998:408) infördes, har man sett att sexhandeln har blivit mer dold. Utifrån det har polisens förebyggande arbete blivit svårare. Trafficking som är en del av könshandeln, är något som polisen har arbetat mot länge, det är inget nytt brott. Men den 1 juli 2002, infördes ett nytt brott i brottsbalken, Människohandel för sexuella ändamål. Årligen uppskattar EU att det in i EU förs cirka 120 000 – 500 000 kvinnor och barn från andra delar av världen, varav 300-600 av dem hamnar i Sverige. I det här arbetet har vi valt att jämföra två polismyndigheter och deras sätt att arbeta förebyggande mot trafficking. Under ”Teorikapitlet” presenteras en definition av trafficking och mer allmänt om de två aktuella lagarna. I ”Metoddelen” berättar vi hur vi har gått till väga, och vilka frågor vi skickade till respektive myndighet. Här har vi också tittat på svårigheter som uppstått under intervjuerna och varför dessa svårigheter kan ha uppstått. Vidare kommer ”Resultatdelen” där vi presenterar de två polismyndigheterna och deras sätt att arbeta. Sista delen ”Diskussion” tar upp vårat sätt att se på saken och våra förslag till åtgärder som kanske kan vara till någon hjälp för fortsatt brottsförebyggande arbete. Vi ser relativt stora skillnader i polismyndigheternas arbete kring trafficking. Arbetet måste utvecklas och samordnas ännu bättre över länsgränser och landsgränser, om problemet trafficking skall kunna minskas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)