Organisationskultur i bemanningsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Globaliseringens påverkan på marknaden leder till att fler och fler företag har ett behov av att använda sig av tillfällig- arbetskraft. Med tillfälligarbetskraft kan de snabbare an- passa sig efter variationen i marknadens efterfråga. Det skapar en flexibilitet och en lägre kostnadsstruktur. För att undvika kostnaden och tiden som rekrytering tar så använ- der sig många företag av bemanningsföretag. Dessa företag sköter hela rekryteringsprocessen, avtalsskrivning och tar ett arbetsgivaransvar. Kandidaten blir konsult och anställs hos bemanningsföretagen som hyr ut de som arbetskraft. Konsulter har en organisation där de har sin anställning och en annan organisation där de har sin arbetsplats. De får där- för ta del av organisationskultur från två olika företag. I denna uppsats analyseras konsultchefernas syn på organisat- ionskultur i bemanningsföretag med avseende på ledarskap, lärande och distans. Studien som utförts är en kvalitativ intervjustudie där fyra konsultchefer från olika bemannings- företag i Sydsverige har intervjuats. Intervjuerna var semi- struktuerade och transkriberades. Transkriberingsmaterialet analyserades sedan med analysmetoden; kvalitativ inne- hållsanalys. Empirin från intervjuerna blev efter analyspro- cessen indelade i sex teman med kategorier. Sedan tolkades materialet för att skapa en förståelse för fenomenet organi- sationskultur i kontexten bemanningsbranschen. För att se- dan tolkas med hjälp av teori gällande organisationskultur, ledarskap och lärande. Min slutsats blev att kommunikation och tydlighet borde vara två centrala begrepp i branschen. Det gynnar samarbetet om samtliga led har en regelbunden kontakt och är tydliga med vilka förväntningar de har av varandra. Ledarskapet som konsultchef bör präglas av de två begreppen. Slutsatsen blev också att organisationskultur spelar stor roll i branschen med avseende på kontroll samt lärande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)