Modellering av spårvidd över bandel 119 inom Stambanan genom Övre Norrland : Kandidatuppsats i Statistik och dataanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Statistik; Linköpings universitet/Statistik

Sammanfattning: Trafikverket har varit de som ansvarar för underhållet på den svenska järnvägen sedan 2010. För att järnvägen ska vara säker för passagerare och övriga transporter behöver den hållas i gott skick genom regelbundet underhåll. Därför är det viktigt att kontrollera spårgeometriers kvalitet. Spårvidden är en utav de viktigaste mått som varken får vara för bred eller för smal. Syftet med denna rapport är att bygga en modell som kan användas för att simulera avvikelsen på normal spårvidd med avseende på spårgeometrier samt spårens egenskaper. Avikkelsen från normal spårvidd är en slumpvariabel som vi modellerat med en generaliserad linjär modell och en generaliserad additiv modell. De kan sedan användas för att simulera avvikelsen på normal spårvidd. I studien visas att GAM lyckas förklara en stor del av variationen i avvikelse på normal spårvidd med hjälp av information från spårgeometrier samt spårens egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)