En studie om trafikinformations utformning för positiv påverkan på biltrafikanters körbeteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Linnea Ahlgren; Josefine Kristiansson; [2019-06-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Eftersom trafikinformation kan presenteras på så många olika sätt, så är det av vikt att förstå hur trafikinformationen ska utformas för att biltrafikanterna ska få ett bra körbeteende. För att kunna besvara detta behöver man förstå hur trafikinformation idag används samt vad som påverkar användandet. Dessutom är det viktigt att förstå biltrafikanternas uppfattning av trafikinformationens kvalitet för att vidare kunna dra en slutsats om vilken plattform som ska användas samt vad trafikinformationen ska innehålla. Vår insamling av empiriskt material har genomförts med biltrafikanter som respondenter både via djupgående intervjuer med tolv respondenter och med en enkät med sextio svarande. Tillsammans med vårt empiriska material har vi jämfört med andra studier som kan tillföra en ytterligare aspekt eller bekräfta det vi kommit fram till. Vi har valt att skilja på vad för typ av information som man vill ha innan och under resa samt beroende för vilket syfte man har med den bilresan man gör. Dessutom har vi valt att se om det finns skillnader hur man tycker och tänker beroende på kön, ålder samt vilken storlek på stad man bor i. Slutsatsen vi kan dra är att informationen behöver vara lättförståelig, lättillgänglig, aktuell, personligt anpassad samt kortfattad samtidigt som den har hög kvalitet. Vi behöver även få informationen i god tid innan resan för att kunna köra bra och säkert. Innan resan vill vi ha information för att undvika problem medan under resan vill man ha information om något ändrats. Det är dessutom viktigt att det finns rätt typ av plattformar som är anpassade efter de olika personliga behov som finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)