Psykiskt funktionshindrades möjligheter till arbete/sysselsättning : En kvalitativ studie som på lokal nivå undersöker stöd- och hjälpinsatser och dilemman som kan uppstå

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

Betydelsen av att ha ett arbete är något som ofta betonas i samhället men ändå finns det många som står utanför arbetsmarknaden, bland annat funktionshindrade. Forskning visar att av alla funktionshindrade är de med psykiskt funktionshinder de som har lägst sysselsättningsgrad. Psykiskt funktionshindrades förutsättningar till arbete/sysselsättning blir därför en central utgångspunkt i denna studie. Denna C-uppsats är en kvalitativ deskriptiv studie som syftar till att beskriva och analysera hur verksamheter på lokal nivå utformat stöd- och hjälpinsatser för att stödja och hjälpa människor med psykiskt funktionshinder till att få delaktighet i arbetslivet. För att kunna besvara syftet med studien har studien avgränsats till att undersöka hur det ser ut i Örnsköldsvik. Inhämtat material baseras på semistrukturerade intervjuer som genomförts hos olika verksamheter i Örnsköldsvik som på olika sätt jobbar med att integrera människor med psykiska funktionshinder till arbete/sysselsättning. Inhämtat material har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet i studien visar att Örnsköldsvik är en stad som prioriterar psykiskt funktionshindrade och att det finns en hel del stöd- och hjälpinsatser som fungerar bra men att verksamheter många gånger styrs av de värderingar och fördomar som samhället konstruerat. En slutsats som kan dras utifrån denna studie är att psykiskt funktionshindrades möjligheter till arbete/sysselsättning i Örnsköldsvik prioriteras, samtidigt som bilden av målgruppen som avvikande upprätthålls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)