Livet som lärare : - En tidsgeografisk studie över gymnasielärares yrkesvardag

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: En lärares kärnuppdrag kan ses handla om att få alla elever att uppnå de nationella målen. En läraresarbetstid kan konstateras vara en viktig resurs i detta arbete och hur den används kan ses skapaförutsättningar för kvalité och likvärdighet i skolan. Det har enbart gjorts ett fåtal studier angående läraresarbetstidsanvändning och ingen större undersökning har genomförts gällande gymnasielärarestidsanvändning. Detta gjorde det adekvat att i uppsatsen studera svenska gymnasieläraresarbetstidsanvändning.De flesta människor anser att lärarnas främsta arbetsuppgift handlar om att undervisa. Emellertid har detkonstaterats att det genom olika politiska reformer har skett en förskjutning av lärarnas arbetsuppgifterfrån undervisningsrelaterade arbetsuppgifter till mer administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter.Det kan bland annat anses har påverkat undervisningskvalitén och lärarnas arbetsvillkor negativt, vilketföranledde att det även var adekvat att i uppsatsen studera gymnasielärares tidsanvändning i relation tillundervisningskvalité och arbetsvillkor. Syftet med uppsatsen bestämdes därför till att utifrån entidsgeografisk ansats utreda och förstå gymnasielärares tidsanvändning samt att sätta den i relation tillundervisningskvalité och gymnasielärares arbetsvillkor.Studien innefattar en tidsdagboksstudie och en kvalitativ intervjustudie. Studien visar bland annat attgymnasielärarna får ägna lika mycket tid till administration och dokumentation som till att genomföraundervisning. Studien tyder också bland annat på att undervisningskvalitén får stå tillbaka förarbetsuppgifter som kan anses mindre centrala för lärarnas kärnuppdrag och på att ett ökat krav påadministration och dokumentation har medfört en ökad arbetsbelastning för gymnasielärarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)