En förskola för alla? : Om mångfald, olikhet och inkludering

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Inkludering beskrivs som en process som ständigt behöver söka efter nya sätt att ta tillvara mångfald och olikheter. I denna studie undersöks och analyseras hur en inkluderande utbildning kan förstås av förskolepedagoger, utifrån idén om en förskola för alla. Vidare är syftet att synliggöra och diskutera inkluderingens möjligheter och dilemman. För att samla empiri har sex intervjuer genomförts med förskolepedagoger. Som analysverktyg har Faircloughs kritiska diskursanalys tillämpats. Olika former av ”sanningar” och maktrelationer har synliggjorts när pedagogerna artikulerar sin förståelse för inkludering, mångfald och olikheter. På vilket sätt inkludering sker i förskolevardagen har konstituerats i interaktionen mellan förskolepedagogers gemensamma och motstridiga ideologier. Genom pedagogernas talhandlingar utmanas normerande arbetssätt, och olika förgivettaganden i förskolevardagen ifrågasätts, likaså dilemman som kan uppstå när alla barn ska ingå i samma utbildning och samtidigt bemötas utifrån sin olikhet. Resultatet visar att inkluderande utbildning i en förskola för alla uttrycks som en demokratisk rättighet och en strävan, men beskrivs även som en utopi, där knappa resurser i förskolan sägs vara en förklaring. Uppsatsens resultat kan bidra till nya infallsvinklar och vidare diskussion kring arbetet med en förskola för alla barn. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)