Opto-elektriska korskopplare i optiska nät, Mätningar och nätanalys

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för telekommunikation och signalbehandling

Sammanfattning:

Det här examensarbetet som är utfört hos Telia Research AB behandlar opto-elektriska korskopplare (OEXC) i ett modellnät. Arbetet omfattar två delar, en karaktärisering av OEXC:er tillverkade av en specifik leverantör och en nätanalysdel. Karaktärisering av OEXC:er bestod av mätningar utförda i laboratorium på Telia Research AB. Mätningarna syftade till att finna fel och brister hos korskopplaren inför ett fältprov. Mätningar utfördes på fyra OEXC:er. OEXC:erna har 16 portar (16 sändare och 16 mottagare), icke blockerande elektrisk omkopplingsmatris och optiska interface som kan konfigureras för olika bithastigheter. Tester som utfördes var: Konfigurering av noder och länkar, transmissionstester, skyddsomkoppling, tillförlitlighet och stabilitet. Några brister uppdagades vilka rättades till av tillverkaren. Målet med nätanalysdelen var att ta reda på antal portar för korskopplare och antal våglängder som skulle behövas i ett optiskt nät med OEXC:er. Analysen baserades på en nätmodell bestående av två näthalvor med 13 noder i varje halva. Trafikbehovet som låg till grund för analysen baserade på en trafikmatris sombeskriver 2,5 Gbps trafik mellan noder. Transmissionsbegränsningar och ekonomiska aspekter har inte tagits med i analysen. För denna analys antogs tre nätstrukturer; ett stjärnformat nät, ett hierarkiskt nät och ett platt nät. Det stjärnformade nätet har en OEXC per näthalva, det hierarkiska nätet tre OEXC:er per näthalva och det platta nätet har en OEXC per nod. Ur nätanalysdelen kunde man se att de platta nätet krävde mindre än hälften av våglängdsantalet mot det stjärnformade nätet. När det gäller antalet portar på OEXC:er så sjönk det enskilda antalet per OEXC i det platta nätet jämfört med de andra nätstrukturerna. För det platta nätet blir det totala antalet portar fler än dubbelt så många jämfört med det hierarkiska nätet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)