"Det är lätt att ta till en Ipad, lite som en barnpassning”  : En kvalitativ studie utifrån förskollärares uppfattningar kring barns fysiska aktivitet och digitala verktyg 

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: I den här studien är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares uppfattningar om användningen av digitala verktyg för att främja barns fysiska aktivitet i förskolan. Med avstamp i syftet har tre frågeställningar formulerats. De två första frågorna syftar till att ge svar på hur förskollärare uppfattar vad fysisk aktivitet och digitala verktyg innebär i förskolan samt i vilken utsträckning dessa används. Tredje frågan intresserar sig i att få en djupare förståelse över hur både digitala verktyg och fysisk aktivitet kan kombineras i förskolan. Den valda metoden är av kvalitativ karaktär då semi-strukturerade intervjuer och fältexperiment är de forskningsverktyg som använts. Studiens resultat har utifrån den sociokulturella teorin och det didaktiska perspektivet analyserat förskollärares uppfattningar. Huvuddragen som lyfts i resultatet är att digitala verktyg ser ut att kunna framkalla en rörelseglädje hos barnen för att motivera till rörelse, att användning av digitala verktyg alltid ska ha ett ändamål samt att det behövs en kompetens för att kunna använda digitala verktyg på ett ämnesöverskridande sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)