Att arbeta med barn med annat modersmål i förskolan : En essä om samspel och språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Jag vill med den här essän synliggöra problematiken som kan uppstå med barn som har annat modersmål än svenska, i den svenska förskolan. Hur kan vi inom förskolan på bästa möjliga sätt ta emot dessa barn, hjälpa dem med andraspråksinlärningen samt samspela med andra barn? Jag undersöker hur och vad vi pedagoger kan använda oss av för verktyg, och vad som är viktigt att tänka på, när vi använder oss av dem. Språket har en stor betydelse för att bli inkluderad i barngruppen på förskolan, för att få nya kompisar och delta i leken. Leken är en central och stor roll i barns vardag på förskolan, då det under dagarna leks mycket där. Den gynnar många olika delar i barnets utveckling, men jag har fokuserat på vad den kan göra för språkutvecklingen. Dilemmat jag utgår ifrån när jag har forskat kring detta handlar om en pojke som kom till min förskola utan några som helst förkunskaper i svenska. Varken han eller hans familj kunde ett enda ord på svenska. Jag upplevde att vi pedagoger inte lyckades möta och hjälpa honom på ett bra sätt, för att ge honom de utvecklingsmöjligheterna, som vi är ålagda att ge.   I min undersökning har jag använt mig av litteratur som berör dessa delar och utgått från några delfrågor: vilken är språkets betydelse för att barn ska kunna samspela? Vad har det för betydelse för att bli inkluderad? Vilken är lekens betydelse för inkludering i barngruppen? Hur leken kan gynna barnets språkutveckling?   Jag har då upptäckt att lek och språk har en stark anknytning till varandra. Språket gynnar leken, och för att delta i leken krävs oftast språket. Vi pedagoger har en viktig roll i att hjälpa barnen utan majoritetsspråket in i gruppen och leken. Det är lätt att dessa barn hamnar utanför och inte vågar ta för sig, när de märker att ingen förstår vad de säger.   Jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att jag ser att ett lärande sker hela tiden, där kulturen och miljön har en stor påverkan. Vi lär oss hela tiden, men frågan är bara vad vi lär oss?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)