Mindfulness i Psykologisk Behandling : Behandlares erfarenheter av utmaningar, fallgropar och risker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Användningen av mindfulness i psykologisk behandling har vuxit kraftigt de senaste decennierna. Forskningen har dock nästan uteslutande fokuserat på dess positiva effekter. I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med tio yrkesverksamma psykologer om deras erfarenheter av svårigheter och problem på området. Intervjumaterialet analyserades med induktiv tematisk analys och visade att utmaningar, fallgropar och risker förekommer. Tre övergripande teman genererades; patientrelaterade egenskaper (bl.a. traumatiska erfarenheter, bristande affektreglering och felaktiga förväntningar på mindfulness), egenskaper hos behandlaren (bl.a. bristande förmåga att bedöma patienters behov och förutsättningar) och den övergripande synen på mindfulness (bl.a. bilden av en kostnadseffektiv ”dos” som kan distribueras i gruppformat istället för en individuell läroprocess liksom tendenser att systemproblem såsom arbetsmiljöfrågor läggs på individnivå). Deltagarna poängterar vikten av personlig erfarenhet, att arbeta individanpassat och ha respekt för metoden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)