Högläsning i förskolan - En studie om förskollärares syn på högläsning i flerspråkiga miljöer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I examensarbetet redovisas hur pedagoger på två olika förskolor ser på och arbetar med högläsning i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger högläser för barnen i flerspråkiga förskolor. Vi vill även skapa en förståelse för hur pedagoger arbetar med och ser på högläsning för förskolebarn som har svenska som andraspråk. I studien används en kvalitativ forskningsmetod för att skapa kunskap om hur pedagoger arbetar med högläsning i flerspråkiga förskolor. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer som gjordes med fyra förskollärare från två mångkulturella förskolor. Materialet transkriberades och analyserades utifrån Vygotskijs sociokulturella teori och begreppet proximala utvecklingszonen som utgångspunkt, där samspelet med andra barn och vuxna har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Begreppet literacy och emergent literacy nämns även, där barnen redan i tidig ålder närmar sig läs- och skriftspråket. I forskningsbakgrunden beskrivs även högläsningens funktion, miljön och tidpunkt, språkutveckling och högläsning för flerspråkiga barn. Resultatet visar att pedagogerna har goda kunskaper om varför man högläser för båda enspråkiga och flerspråkiga barn. Pedagogerna involverar alla barn oavsett språk i högläsningsaktiviteter samt även föräldrar i arbetet med högläsning hemma. De har samma syfte men metoderna ser ut på olika sätt beroende på barnens ålder. De är överens om att arbetet med högläsning stärker barnens språkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)