Sjuksköterskan, en resurs under rondarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Sammanfattning: Rondarbetet inom sjukhusvård påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö då samarbetet mellan sjuksköterska och läkare stundtals brister relaterat till bristande kommunikation och förståelse för varandras olika professioners uppdrag och arbetsuppgifter. Samarbete lyfts fram som ett betydelsefullt redskap för en god arbetsmiljö och god arbetshälsa byggt på respekt och förtroende för olika medarbetares kompetens. Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av samarbete med läkare under den medicinska ronden inom sjukhusvård. Metoden som användes var en litteraturöversikt av tolv vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmallar. Resultatet presenteras i tre teman; Begriplighet, sjuksköterskan som översättare av omvårdnadsarbetet under rondarbetet, Hanterbarhet, att använda sjuksköterskans omvårdnadskompetens under rondarbetet och Meningsfullhet, att bidra till god och säker vård under rondarbetet. Slutsatsen är att det finns ett behov av förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare för ökad patientsäkerhet. Ett förslag är förenklad dokumentation (begriplig, hanterbar, meningsfull) när det gäller patientens situation med hjälp av ett personcentrerat arbetssätt. Ökat personcentrerat teamarbete under den medicinska ronden kan även bidrar till en bättre arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)