Patienters upplevelser av KBTbehandling i grupp vid en Hälsocentral : att hantera tankar genom att vara här och nu - om psykologisk flexibilitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Psykoterapi

Sammanfattning:

Abstract

Idag är det ca 30 % av befolkningen som upplever någon form av psykisk ohälsa, många

söker vård via primärvården där de hänvisas till Hälsocentraler som erbjuder KBT behandling

för psykisk ohälsa. De flesta söker för diagnoser som depression och ångesttillstånd. Eftersom

det kan vara långa köer för individuell terapi erbjuds KBT behandling i grupp som ett

alternativ till enskild terapi.

Denna studie är en utvärdering av en KBT behandling i grupp inom Primärvården vid en

Hälsocentral i norra Sverige. Sex deltagare har intervjuats efter avslutad gruppbehandling.

Materialet i studien har genomgått en kvalitativ innehållsanalys. Teman som framkom i

studien är psykologisk flexibilitet, perspektivtagande, smågruppsprocesser,

beteendeförändringar och tilltro till den egna förmågan.

Resultatet visar på att samtliga deltagare är positiva till den behandling i gruppform som de

erbjudits. De hade dock önskat fler gruppträffar. Samtliga gav uttryck för att de via metoder

och tekniker som mindfulness, kognitiv defusion och perspektivtagande bättre kunde hantera

sin tillvaro. De upplevde förbättrad psykisk hälsa och beskrev förändrade beteenden som lett

till insikter om och tilltro till den egna förmågan. Deltagarna uttryckte att de på egen hand

ville använda sig av de nya färdigheterna och implementera dem i sina vardagliga liv. Ingen

av deltagarna i studien upplevde sig vara i behov av någon ny eller fortsatt behandling efter

KBT gruppens avslutning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)