Ledarskap - Nu på Digital nivå : En studie om hur digital kommunikation bör utformas för att organisationer ska bli mer effektiva och ha ett bra kommunikationsflöde med mindre informationsbortfall.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Maximilian Adamsson; Pontus Enehöjd; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Digital kommunikation är idag självklart för de allra flesta människor, alla kommunicerar digitalt via olika sorters enheter och kanaler. Dock kommer den digitala kommunikationen i väldigt många olika former så kan det ibland bli svårt och komplext för alla att hantera denna sorts kommunikation. Denna studie har för avsikt att skapa ett underlag för en mer komplett och kontrollerbar kommunikation via digitala medel, samt hur ledarskap kan främjas via kommunikation i digital form. Detta ska bidra med en grundläggande kunskap kring hur en organisation bör hantera och förmedla sin information och kommunikation via digitala medel. Studien fokuserar på att skapa en förståelse för hur digital kommunikation upplevs av mottagaren. För att därifrån kunna se hur denna upplevelse kan föras närmare den fysiska kommunikationen mellan en ledare och medarbetare. I ett samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen, en väldigt stor organisation med ansvar för all grundutbildning i Eskilstuna kommun, det vill säga allt från förskola upp till gymnasial utbildning. Denna organisation har analyserats genom en induktiv forskningsmetod med kvalitativa intervjuer, dessa har varit grunden för att samla in data. Genom dessa kvalitativa intervjuer samlas åsikter och tankar in från medlemmar av alla olika delar av organisationen för att skapa en heltäckande bild om hur den digitala kommunikationen upplevs och fungerar. Kunskapsbidragets syfte för denna uppsats var att få fram kunskap om hur en digital kommunikationsmiljö bör utformas för att organisationer ska bli mer effektiva, ha ett bra kommunikationsflöde samt mindre informationsbortfall. Detta syfte anses vara uppfyllt genom slutsatserna utifrån teori och empiriinsamling. Där en organisation med en bra struktur, organisationskunskap samt grundtanke har alla möjligheter att då utveckla sina ledare. Detta kan i sin tur utveckla medarbetare och därmed skapa en mer effektiv organisation, med bra och tydliga kanaler där alla är införstådda hur dem fungerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)