Att mäta transporters effektivitet - Nyckeltal för optimering av landstransporter inom lokal-/kretstrafik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Odia Simon Okhiria; Victor Ejnell Bergqvist; [2014-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens konkurrensutsatta transportbransch blir det nödvändigt för åkerier utifrån ett hållbarhetsperspektiv att effektivisera sina transporter. Samtidigt blir behovet av snabba och mer frekventa leveranser större för att tillgodose kunders behov. För att styra åkerier mot bättre lönsamhet krävs att prestationer mäts och illustreras på en operativ nivå för att möjliggöra beslutsunderlag som enkelt går att använda för att effektivisera transporter.Denna uppsats har i syfte att undersöka vilka operativa nyckeltal som ett av de större inrikes åkerierna använder sig av och hur de använder dem, samt identifiera möjligheter och hinder som existerar för att utveckla enkla och standardiserade nyckeltal för gods- och vägtransporter på kretstrafik. I brist på tidigare forskning om standardiserade operativa nyckeltal för kretstrafik har en explorativ undersökning genomförts genom kvalitativ datainsamling, kombinerat med litteraturstudier. Metodvalet medför en djupare förståelse om vilka nyckeltal som kan generera ett holistiskt beslutsunderlag som tydligt kommunicera den operativa nyttan av transporterna, samt hur nyckeltalen kan användas för att effektivisera transportstyrning.Resultaten indikerar att det i dagsläget finns brist på sådana nyckeltal hos åkeriet. Bristen återfinns i de nyckeltal som åkeriet använder för att styra verksamheten. Nyckeltalen har inte lyckats reflektera transporternas nyttor i fysiska termer för att möjliggöra åtgärder på basis av transporternas verkliga lönsamhet. I många fall har detta orsakats av en problematik i att kombinera och beräkna fram enkla och standardiserade nyckeltal som går att använda bland åkeriets anställda. Vidare är en problematik att framställa dessa så att de enkelt kan förstås av åkeriets anställda. Det saknas således en gemensam och tydlig definition av nyckeltal som möjliggör operativa åtgärder. En möjlig lösning på denna problematik är att väga in fler variabler som anses betydelsefulla för transporters lönsamhet och kombinera dessa till ett mindre antal nyckeltal utifrån vilka man snabbt kan fatta beslut.Utifrån dagens förutsättningar har åkeriet flertalet nyckeltal som genereras från en välfungerande datainsamling för att styra dess godstransporter. Studien visar att mångfalden av dessa nyckeltal samt avsaknaden av en gemensam definition försvårar användandet av dem vilket gör att många förblir oanvändbara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)