VAR ÄR MÄNNISKAN I MASKINENS ARBETSLIV - Datoriseringens effekter på arbetstagares yrkeskunskaper

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Kristofer Backlund; [2018-08-21]

Nyckelord: datorisering; deskilling; upgrading; yrkesfärdigheter;

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur enskilda arbetstagares yrkeskunskaperpåverkas när arbetsuppgifter datoriseras samt hur arbetstagarna reagerade påförändringarna i arbetsinnehållet.Teori: För att förstå hur datoriseringen påverkar arbetstagarnas yrkeskunskaper, såanalyseras deras intervjusvar med hjälp av teorier om deskilling och upgrading.För att få förståelse för de sociala konsekvenserna används teorier om “sorti”,“protest” och “lojalitet”.Metod: Uppsatsen bygger på kvalitativ metodologi. Empiriinsamlingen har skett genomsemistrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda respondenter.Resultat: Studiens resultat är blandat, några av respondenternas yrkeskunskaper har blivituppgraderade som ett resultat av datoriseringen medans en av respondenternahar fått en tydligt nedvärderad yrkeskunskap som resultat. Alla respondenternahar dessutom agerat på olika sätt för att hantera upplevelserna av förändringar ideras yrkeskunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)