Preoperativ oro hos patienter som genomgår planerad operation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Det är vanligt förekommande med oro i samband med operationer. Vissa riskfaktorer finnskonstaterade, så som brist på information och kvinnligt kön. Anestesisjuksköterskan har en viktig uppgift i attbemöta och identifiera oro i samband med operation, och minskade nivåer av preoperativ oro bidrar till kortareåterhämtningstid och ett minskat lidande. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka faktorer som kan påverka preoperativ oro hos patienter som skagenomgå elektiv kirurgi. Metod: En kvantitativ retrospektiv tvärsnittsstudie genomfördes. Data samlades in genom en webbaserad enkätbestående av demografiska frågor, en skattningsskala för preoperativ oro samt en öppen fråga. Kvantitativ dataanalyserades med SPSS, medan data från den öppna frågan analyserades med manifest innehållsanalys. Totaltanalyserades 111 enkäter. Resultat:Resultatet visar att det inte fanns ett samband mellan ålder och preoperativ oro, samt att kvinnor kände meroro än män inför anestesin. Personer med hög utbildning skattade sig som mer oroliga än personer med lågutbildning, och personer som skattade sig som oroliga sedan tidigare, skattade sig också som mer oroliga införanestesi och kirurgi än andra. Slutsats: Informationsbehovet preoperativt är stort. Personer som är oroliga till vardags löper risk att uppleva höganivåer av oro preoperativt. Vidare forskning krävs för att utveckla en metod som kan identifiera oroliga individer.Genom att identifiera dessa preoperativt kan detta fungera som en prediktor för personer som riskerar att upplevamer preoperativ oro. Denna undersökning kan konstatera att det finns en vinst i att belysa faktorer som kan påverkaden preoperativa upplevelsen då verksamheten kan nyttja informationen till att motverka preoperativ oro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)