"Bygg och konstruktion finns väl på alla förskolor?" : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning av bygg och konstruktion i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Teknik är ett väldigt brett ämne och denna uppsats har valt att rikta in sig på bygg ochkonstruktion. Forskning visar att förskollärare finner begreppet teknik svårdefinieratoch hur arbetet med bygg och konstruktion ska belysas i svensk förskola finns detytterst lite forskning om. Denna uppsats har som syfte att ge en ökad förståelse för hurförskollärare uppfattar och planerar för bygg och konstruktion i förskolans verksamhet.Frågeställningarna har fokus på förskollärarnas uppfattning av begreppen teknik samtbygg och konstruktion, förskollärarnas arbete med bygg och konstruktion samt behovetav kompetensutveckling inom ämnet. Kvalitativ metod har använts där tre förskollärarehar intervjuats och skickat bilder som sedan har analyserats utefter fenomenografiskanalysmetod och multimodal teori. Resultatet visar att begreppet teknik anses vara brettoch uppfattas bland annat som digital teknik samt bygg och konstruktion. Arbetet medbygg och konstruktion i förskolan beskrivs som en del i den dagliga verksamheten därmaterialet och tillgängligheten anses vara viktiga aspekter vilket även läroplanen förförskolan belyser. Däremot anser inte alla förskollärare sig ha tillräckligt med materialför att tillgodose detta. I fråga om kompetensutveckling hade förskollärarna olika åsikterom i vilken grad det anses behövas. Det sammanfattade resultatet visar att förskollärareuppfattar och arbetar med bygg och konstruktion på olika vis i verksamheten vilket kanleda till att barnen får olika erfarenheter av ämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)