Upplevelser av sjuksköterskans bemötande : En litteraturstudie baserad på upplevelser från patienter med psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i samhället och räknas som ett internationellt folkhälsoproblem. Med omvårdnad som huvudsakligt kompetensområde så är det som sjuksköterska viktigt att veta hur patienter med psykisk ohälsa ska bemötas, samt hur bemötandet kan påverka omvårdnaden. Tidigare forskning tyder på att negativt bemötande bland vårdpersonal överlag har en negativ påverkan på omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Sammanställning av forskning kring hur patienter med psykisk ohälsa upplever sjuksköterskans bemötande i hälso- och sjukvård behövs således för att få djupare kunskap om ämnet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever sjuksköterskans bemötande inom hälso- och sjukvård. Metod: Syftet till studien besvarades med en kvalitativ design i form av litteraturstudie. 15 vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades med Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Analysen gjordes med en kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet av studien visade att patienterna upplevde sjuksköterskans bemötande i form av betydelsen av att skapa en fungerande relation, samt att vara utlämnad i sin egen vård. Betydelsen av att skapa en fungerande relation kunde delas in i behov av att ses som en person, vikten av att ha ett samspel, värdet av att kunna kommunicera och behov av att känna sig omhändertagen. Att vara utlämnad i sin egen vård kunde i sin tur delas in i att sjuksköterskan missbrukar sin makt och att inte få vara delaktig. Slutsats: Även om varje upplevelse är individuell, så framkommer det i studien att bemötandet från sjuksköterskan har en påverkan på omvårdnaden hos patienter med psykisk ohälsa. Upplevelserna som framkom av patienterna i studien kan användas i både utbildningssyfte av nya sjuksköterskor och för att redan färdigutbildade sjuksköterskor ska få en ökad förståelse för ämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)